VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA


1. Objednávka
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, resp. telefonické, faxové. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok je 50% z celkovej ceny tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.   V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3. Ceny a platobné podmienky
Uvedené kúpne ceny sú maloobchodné s DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.  

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany nedohodli výslovne inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade (faktúra alebo dodací list) dodanom spolu s objednaným tovarom dohodnutým spôsobom.

Platba za tovar sa realizuje v hotovosti alebo formou dobierky v prípade neosobného dodania tovaru.

Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné je zahrnuté v kúpnej cene tovaru. V kúpnej cene tovaru nie je zahrnuté dopravné.

4. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (alebo dodací list v prípade zberných faktúr), návod na používanie výrobku a záručný list (ak si to charakteristika výrobku vyžaduje).

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, doplní dátum predaja na záručný list kupujúci, podľa dátumu na doklade o predaji. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. V prípade neosobného odberu, ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, toto je povinný doručiť písomnou formou kupujúcemu (mailom, faxom) vrátane presnej špecifikácie kvantitatívnych alebo kvalitatívnych rozdielov.

Rozvoz tovaru je zabezpečený po celej Slovenskej republike prostredníctvom prepravných spoločností. V rámci prepravy tovaru sú účtované nasledujúce dodatočné náklady:

  • DPD (donáška kurierom na adresu) - 10 € s DPH
  • Slovenská pošta (donáška kurierom na adresu) - 7 € s DPH
  • Slovenská pošta (osobne na pobočke pošty) - 5 € s DPH

Objednávka nad 150€, balné a dopravné ZDARMA

5. Ochrana osobných dát
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Využívaním našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

6. Zodpovednosť za vady a záruka
Vady a reklamácie sú riešené samostatnou časťou – REKLAMAČNÝ PORIADOK.